หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 25 มกราคม 2564 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
เกี่ยวกับองค์กร
Send to friends Print this page

ะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) เป็นองค์กรอิสลาม เพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล ที่ดำเนินพันธกิจด้านต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้ที่ดำเนินชีวิตในภาวะยากลำบากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ


ทางองค์กรจะปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮำมัด (ศ.) และอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ลูกหลานผู้บริสุทธิ์และเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งหลังจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ในการสำแดงความรัก ความเมตตา และการช่วยเหลือสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิต และตอบสนองความต้องการของพี่น้องคนไทย ไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกล ในเมืองหรือชนบท ด้วยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน มัสยิด สถาบันต่างๆ และผู้มีจิตกุศลทั้งหลาย เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยพันธกิจหลักๆดังต่อไปนี้

งานด้านสังคมสงเคราะห์ (Social Welfare)


1. โครงการช่วยเหลือ (Helping Hand Project)
ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนในบรรยากาศแบบครอบครัวให้เขามีชีวิตที่ดี โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาสังคม และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเยาวชนที่เป็นภาระต่อสังคม และเพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติ ทางองค์กรได้ให้การช่วยเหลือดังต่อไปนี้ คือ ช่วยเหลือเด็กยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นโดยการมอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือหญิงหม้ายในการสร้างครอบครัว การช่วยเหลือผู้ขัดสนและเด็กกำพร้าให้มีชีวิตที่ดีขึ้น


2. โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน (Emergency Relief)
อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ทั้งภัยอันเกิดจากธรรมชาติ หรือ ภัยจากการกระทำของมนุษย์ โดยให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั้งในเบื้องต้น และพัฒนาให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองต่อไปได้ โดยจะให้การช่วยเหลือเป็นรายบุคคล และรายครอบครัวในด้านการศึกษา, งานอาชีพ, และให้การช่วยเหลือโดยตรง เช่น การช่วยเหลือเรื่องยารักษา แจกจ่ายอาหาร และเสื้อผ้า


3. โครงการเพื่อการศึกษา (Academicals Department)
นอกจากการแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว การป้องกันและการระงับการเกิดปัญหาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะในวัยเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการเริ่มศึกษาในระดับปฐมวัยสำหรับเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานจากชนบทที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา และความไม่เท่าเทียมกันเมื่อเทียบกับเด็กในเขตชุมชนเมือง

องค์กรอะฮฺลุลบัยตฺ อะคาเดมี (ประเทศไทย) จึงจัดโครงการให้การศึกษาแก่เด็กในชนบท สอนภาษาอังกฤษร่วมกับบุคลากรเจ้าของภาษาเอง และช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กยากจน ส่งเสริมให้เด็กมีชีวิตที่ดีครบบริบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ด้านศีลธรรม การเข้าสังคม เพื่อเขาจะเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์และมั่นใจในการดำเนินชีวิตในอนาคตข้างหน้า 

งานด้านศาสนา (Evangelism)

1.เว็บไซต์
www.ahlulbait.org  ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. อิสลาม
2. ศาสดา
3. อะฮ์ลุลบัยต์
4. คุณค่าด้านศีลธรรม
5. สังคม-ครอบครัว
6. ขุมทรัพย์แห่งปัญญา
7. กิจกรรมขององกรค์
8. มัลติมีเดีย
9. กุรอาน สุนนะฮ์
10. ศิลปะ วัฒนธรรม
11. โลกอิสลาม
12. ห้องสมุดออนไลน์
13. ถาม ตอบ ปัญหาทุกด้าน


www.syedsulaiman.com  
1. วิดีโอบรรยาย คลิปเสียงบรรยาย บทเรียน โดยฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี
2. อากีดะฮ์ หลักความเชื่อของชีอะห์ บทความชีอะฮ์
3. บทเรียนในเรื่องราววิชาการทางศาสนาอิสลามตามแนวทางชีอะฮ์ อิมามิยะฮ์
4. กิจกรรมมัสยิดรูฮุลลอฮ

www.thaimuslim.tv www.mahditv.tv  www.mahditv.com
1. ทีวีออนไลน์ วิทยุออนไลน์ ถ่ายทอดสด เทปบันทึก
2. วีดีโอ บทเรียน บทบรรยาย
3. กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม

www.immjournal.com
1. ข่าวโลกมุสลิม

2. วิเคราะห์สถานการณ์โลกมุสลิม

3. เกาะติดกระแสโลกมุสลิม

www.ahlulbaitshop.com

1.จำหน่ายสินค้าออนไลน์

2. วีซีดี ดีวีดี หนังสือ และอื่นๆ 


2.สื่อมัลติมีเดีย
ผลิต CD, VCD , DVD และโปสเตอร์ต่างๆ


3.สื่อสิ่งพิมพ์
หนังสือพิมพ์รายเดือน อิมามียะฮ์ เจอนัล นิตยสาร วารสาร และหนังสือ

 

งานด้านพัฒนาสังคม (Social Development)


1.โครงการชีวิตสมบูรณ์ (Wholistic Life)
เรามุ่งเน้นการพัฒนาประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิต โดยการช่วยเหลือเด็กยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบ 'การพัฒนาชุมชนแบบพึ่งพาตนเองและยั่งยืน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือปัจจัยทางด้านการศึกษา การดูแลทางด้านอนามัย การพัฒนาจิตใจ จริยธรรม และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่เด็กและครอบครัว

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อคนยากจนโครงการ Wholistic" จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร และช่วยเหลือในทุกด้านของมนุษย์ให้เขาสามารถเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว ให้มีชีวิตที่ดีเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมโดยส่วนรวมได้ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ Wholistic คือคนยากจนและด้อยโอกาส ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ช่วยเหลืออบรมเขาเพื่อเขาจะอบรมคนอื่นต่อ สอนเขาให้ช่วยเหลือตนเอง

2.พันธกิจส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม (Promotion of Justice)
อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) จะทำการสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้แก่บุคคล เด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน คนในชุมชน และผู้นำศาสนา ในการร่วมมือกันตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในสังคม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเด็กและผู้ยากไร้ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานโครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการต่อต้านยาเสพติด โครงการกีฬาต่างๆ


3.พันธกิจการเสริมสร้างจิตสำนึกแก่มวลชน (Public Awareness)
อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) จะเชิญชวนให้มวลชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูล แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมูลนิธิอะฮฺลุลบัยต์ อะคาเดมี จะเป็นผู้สานต่อสายใยแห่งการแบ่งปันนั้นไปสู่เด็กและผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในโครงการต่างๆ เช่น สนับสนุนนักศึกษาให้บริจาคเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กยากไร้ เด็กกำพร้า                         

ลิงค์อื่นๆ :
  อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย)

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น
[# D19]  ความคิดเห็นที่ 1   [แจ้งลบ]
อดัม หวังเจริญ
วันที่ : Jan 15, 2010 13:53
IP Address : 115.87.89.18

เป็นโครงการที่ดีมากครับ  กลับไปด้านบน
   
[# D27]  ความคิดเห็นที่ 2   [แจ้งลบ]
webmaster
วันที่ : Feb 8, 2010 20:16
IP Address : 118.173.142.120
ขอบคุณครับท่าน

  กลับไปด้านบน
   
[# D50]  ความคิดเห็นที่ 3   [แจ้งลบ]
มูฮัมมัด
วันที่ : Nov 10, 2010 1:28
IP Address : 110.168.129.184

ชีอะห์เป็นมุลลิมหรือไม่ ทำไม่โลกมุสลิมถึงประนามลัทธิชีอะห์  กลับไปด้านบน
   
[# D51]  ความคิดเห็นที่ 4   [แจ้งลบ]
มูฮัมมัด
วันที่ : Nov 10, 2010 1:32
IP Address : 110.168.129.184

ท่านบีเป็น ชีอะห์ด้วยหรือไม่ หรือท่าน อาลี ฮาซัน และ ฮูเซ็น เป็นชีอะห์ด้วยหรือ ต้องเอาวิญญานของท่านไปตอบ อัลลอฮ์ ในวันกิยามะห์ แล้วว่า ฉันเป็นชีอะห์ ไม่ใช่ มุสลิม นบี ฉันไม่เอาด้วย ฉันตามอิหม่ามที่ถูกอุปโลกขึ้นมาCryCryCry  กลับไปด้านบน
   
[# D58]  ความคิดเห็นที่ 5   [แจ้งลบ]
webmaster
วันที่ : Dec 22, 2010 8:48
IP Address : 113.53.121.128
เอ๋อ... ท่านมูฮัมมัด ครับ... ท่านอัดอั้นตันใจสิ่งใดหรือเปล่าครับ.... 

ขอเตือนนิดนะครับ.... สถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นสถานที่สำหรับคนไร้สติปัญญา

แต่เป็นสถานที่ศึกษาวิชาการความรู้นะครับ....

วัสลาม. 

  กลับไปด้านบน
   
[# D61]  ความคิดเห็นที่ 6   [แจ้งลบ]
มูฮัมมัด
วันที่ : Feb 4, 2011 1:23
IP Address : 115.87.131.241

ถึงลัทธิชีอะห์ด่อลาล่ะ สำหรับคนมีสติ ทำไมไม่คิดทบทวนดูว่าสิ่งที่ตนเองยึดถือ และปฏิบัติอยู่นั้นมาจากคำสั่งของ อัลลอฮ์ และนบี หรือไม่ ลองคิดดูสิครับ เราเป็นประชาชาติของนบี แต่เราดันไปเอา อีหม่าม ซึ่งไม่รู้เรื่องด้วยมาเป็นผู้นำเรา คิดสิครับ คิดสิครับ คิดสิครับ ทบทวนสิครับ ทบทวนสิครับ ทบทวนสิครับ สัจธรรมจะได้บังเกิดในจิตใจของท่าน หัวใจที่ถูกลั่นดาน จะได้หลุดพ้นจากพันธนาการเสียที ด้วยรักและเป็นห่วง (ชาวมุสลิม ที่ตามนบี และซอฮาบะห์)  กลับไปด้านบน
   

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.