หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 21 มิถุนายน 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อิมามียะฮ์ เจอร์นัล
Send to friends Print this page

 

คุณ เกศณี กาญจนคีรีธำรง ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลประจำจังหวัดสตูล แผนกคดีเด็กและครอบครัว 

 อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา องค์กรอะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) ได้ร่วมกับนักกิจกรรมทั่วจังหวัดสตูล และมัสยิดอิมามฮูเซน (อ.) อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมี นายสันต์ ดลภาวิจิตร เป็นประธานจัดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณ เกศณี กาญจนคีรีธำรง ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลประจำจังหวัดสตูล แผนกคดีเด็กและครอบครัว เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ในการอบรมครั้งนี้นั้นมีเยาวชนในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมประมาณ 100 คน ซึ่งมีระยะเวลาการจัดอบรมเป็นเวลา 2 วันและอีกหนึ่งคืน ที่เยาวชนจะได้ร่วมกันอยู่ทำความรู้จัก และทำกิจกรรมร่วมกัน

 คุณ เกศณี กาญจนคีรีธำรง ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลประจำจังหวัดสตูล แผนกคดีเด็กและครอบครัวได้กล่าวในพิธีเปิดโครงการอบรมว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นมีผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความมีศรัทธา ต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาครอบครัว ให้มีความเจริญก้าวหน้า ตามหลักศาสนบัญญัติ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ ในสังคมปัจจุบัน หากครอบครัวใดมีความเป็นอยู่ไม่ยึดหลักศาสนบัญญัติ ครอบครัวนั้นย่อมมีปัญหาแน่นอน

 ฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายเข้ารับการอบรม เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง เพราะได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สามารถนำไปประเมินตนเอง ตรวจสอบตัวเองและพัฒนาตนเอง ในการอยู่ในสังคมในโลกนี้ และโลกหน้าอย่างมีความสุข

และท่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่เป็นรากฐานของสังคม หากสถาบันครอบครัวไม่มั่นคง ความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันอันดับแรกในการสร้างบุคคลให้มีคุณภาพ ซึ่งพี้นฐานของการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีคุณภาพคือ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในครอบครัว   

 


ในตอนท้ายท่านได้กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามในครั้งนี้ และรู้สึกประทับใจมากที่ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เข้ารับการอบรม จำนวนมาก ที่สละเวลามาเข้ารับการอบรม ซึ่งแสดงให้เห็นความมีศักยภาพ ความมีวิสัยทัศน์ของผู้นำ และผู้เข้ารับการอบรม เพราะการดำรงชีวิตให้มีความสุข และได้รับความสำเร็จอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มที่ครอบครัวหากครอบครัวได้รับความสำเร็จ ครอบครัวมีคุณภาพ และมีความสุข ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก็จะมีคุณภาพมีความเจริญก้าวหน้า ตามนโยบายและเป้าหมายของประเทศเช่นกัน

        แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสังคมมุสลิมสู่สังคมมุสลิมที่แท้จริง

        วิสัยทัศน์    "เราจะมุ่งมั่นเพื่อสร้างสังคมมุสลิมที่เข้มแข็งตามหลักธรรมคำสอนอิสลามที่แท้จริง"

        ปรัชญา      " พัฒนาตนเอง  และเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นในสังคม"

         พันธกิจ

      1-ผลิตผู้ศรัทธาที่แท้จริง

      2-ผลิตครอบครัวผู้ศรัทธาที่แท้จริง

      3-ผลิตชุมชน และสังคมผู้ศรัทธาที่แท้จริง


 

             เป้าหมาย   เป็นมุสลิมที่มีความศรัทธาเข้มแข็ง มีเจตนาที่บริสุทธิ์ มีความยำเกรง มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีการให้อภัย มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคม มีการถ่อมตนมีความสมถะ มีความเสียสละ มีความรักชาติผืนแผ่นดินของตนเอง สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

            ยุทธศาสตร์

           1-ให้ความรู้ด้านหลักความเชื่อที่ถูกต้องของศาสนาอิสลาม

           2-ให้ความรู้ด้านบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม อธิบายถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติบทบัญญัติในศาสนาอิสลาม เช่น นมาซคืออะไร? ทำไมมุสลิมต้องนมาซ เป็นต้น  

           3-ให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณ  มุ่งสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งในโลกวัตถุ และ    โลกแห่งจิตวิญญาณ

            กิจกรรม/โครงการ  แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มๆ ทั้งหมดสามกลุ่ม และแต่ละกลุ่มจะวนกันไปตาม ฐานต่างๆ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 45 นาทีในแต่ละหนึ่งฐาน และในการจัดอบรมครั้งนี้ มีฐานให้ความรู้สามฐานด้วยกัน คือ

           1-ฐานจริยธรรมอิสลาม โดยมี ท่านซัยยิด อิบรอฮีม ฮูซัยนี เป็นผู้สอน

           2-ฐานนมาซ โดยมี ท่านเชค มาลีกี ภักดี เป็นผู้สอน

           3-ฐานการรู้จักผู้นำ ท่านซัยยิด ฮารูน พิรุอาลี เป็นผู้สอน

          นอกเหนือจากนั้นในช่วงเวลากลางคืน ผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายของท่านฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี นายกสมาคมนักเรียนเก่า ไทย- อิหร่าน เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่องประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของโลกอิสลาม

          ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดได้ร่วมกันปฏิบัตินมาซยามดึก และได้ร่วมกันปฏิบัตินมาซซุบฮ์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

            ทางองค์กรอะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) และคณะกรรมการมัสยิดอิมามฮูเซน (อ.) ร่วมกับนักกิจกรรมทั้งจังหวัดสตูล คาดว่าโครงการอบรมนี้จะมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ด้วยพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)  

 

 
ลิงค์อื่นๆ :
  ชมรมคนรักวิลายะตุ้ลฟะกีห์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.alwilayat.org
  เว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุด ภาคภาษาไทยเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ
  สถาบันศึกษาศาสนาอัลมะฮ์ดี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2556
  มูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย จัดอบรมรวด 3 โครงการในเดือนเมษายน 56
  สาส์นฮัจญ์ ฮ.ศ. 1433 โดย ซัยยิดอะลี คอเมเนอี ยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ นครมักกะฮ์
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี “การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของโลกอิสลาม คือตัวกำหนดอนาคตของโลก”
  รายงานภาพ : นมาซอีดฟิตร์กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 Bangkok Thailand
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 IRAN
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี: “ปัญหาอัลกุดส์ คือปัญหาหลักของโลกอิสลาม”

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น
[# D11]  ความคิดเห็นที่ 1   [แจ้งลบ]
mohsen
วันที่ : Dec 24, 2009 1:13
IP Address : 113.53.16.187
ขอบขอบคุณ คณะจัดการอบรมทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะ ผู้รู้ที่มาให้ความรู้ในการอบรม นักกิจกรรม ประธานจัดงาน และประธานเปิดงาน ขอบคุณมากๆ ครับ ขอพระองค์ทรงตอบแทนในความดีงามของท่านทุกๆ คน อยากให้มีการจัดอบรมแบบนี้เรื่อยๆ ความสงบสุขในสังคมของเรา 

  กลับไปด้านบน
   

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.