หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 15 สิงหาคม 2563 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
คุณค่าด้านศีลธรรม
Send to friends Print this page

หน้าที่ของพี่น้องมุสลิม

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนมนุษย์เป็นผลมาจากมารยาทที่ดีที่ทำให้เกิดความชื่นชอบและความรักขึ้นแก่กันและกัน ทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นในสังคม ในทางตรงกันข้าม การมีสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันและขาดความสามัคคีเกิดจากมารยาทที่เลวทราม ดังนั้น การมีมารยาทที่ดีหรือสมบัติผู้ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในอิสลาม

อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงกล่าวถึงผู้ศรัทธาที่แท้จริงว่าเป็นเสมือนพี่น้องกัน พระองค์ตรัสว่า "แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นพวกเจ้าจงไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจ้า และจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด หวังว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา" (อัล-ฮุญุรอต /10)

ในเมื่อมุสลิมเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกันทางสายแห่งศรัทธา ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน สิทธิที่พี่น้องผู้ศรัทธาของเรามีต่อเราก็คือเราต้องถือว่าเขามีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเรา มีสิทธิ์เหนือตัวเรา, ลิ้นของเรา และหัวใจของเรา ด้วยการที่เราต้องให้อภัย, ขอพรให้, มีความจริงใจ, ซื่อสัตย์, ผ่อนปรน และให้ความนับถือ

ดังนั้นหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่จะต้องมีต่อพี่น้องผู้ศรัทธาของเขาจึงจำแนกเป็นดังต่อไปนี้

1. หน้าที่ในด้านวัตถุ พี่น้องสองคนจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน มีส่วนร่วมต่อกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์ เป็นหุ้นส่วนกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต และต้องไม่มีความรู้สึกหวงแหนและเห็นแก่ตัว พี่น้องจะต้องแบ่งปันกัน

การแบ่งปันของพี่น้องแบ่งออกเป็นสามระดับ

ระดับต่ำสุดคือ การแบ่งปันที่เสมือนให้พี่น้องของเขาอยู่ในระดับเดียวกับทาสหรือคนรับใช้ จะให้จากส่วนที่เหลือของเขาในยามที่พี่น้องของเขาต้องการเท่านั้น นั่นไม่ได้แสดงถึงความมีน้ำใจ ที่ทำให้พี่น้องต้องขอถือเป็นการบกพร่องในหน้าที่ของการเป็นพี่น้อง

ระดับที่สองคือ การแบ่งปันที่เสมือนให้พี่น้องอยู่ในระดับเดียวกับตัวเขาเอง เขามีอะไรพี่น้องต้องมีด้วย เป็นเสมือนหุ้นส่วนในทรัพย์สินของกันและกัน

ระดับสูงสุดคือ การแบ่งปันที่ให้พี่น้องของเขาอยู่ในระดับที่สองกว่า ถือความจำเป็นของพี่น้องเป็นสิ่งสำคัญกว่าความจำเป็นของตน นี่คือระดับสูงสุดผู้ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันทางด้านจิตวิญญาณ

2. หน้าที่ในการช่วยเหลือเรื่องส่วนตัว ด้วยความเต็มใจอยากจะช่วย โดยไม่ต้องรอให้ขอความช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องของเขาก่อนความจำเป็นของตัวเอง

3. หน้าที่ของพี่น้องในเรื่องเกี่ยวกับลิ้น บางครั้งควรจะนิ่งเงียบ และบางครั้งควรจะพูดออกมา มุสลิมควรจะเก็บลิ้นของเขาไว้ไม่ให้กล่าวถึงความผิดพลาดของพี่น้องมุสลิมของเขาทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ควรโต้แย้งหรือเถียงขณะที่เขาพูด ไม่ควรสอดรู้สอดเห็นหรือซักไซ้ไล่เลียงพี่น้องของเขา

"โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย! พวกเจ้าจงปลีกตัวให้พ้นจากส่วนใหญ่ของการสงสัย แท้จริงการสงสัยบางอย่างนั้นเป็นบาป และพวกเจ้าอย่าสอดแนม และบางคนในหมู่พวกเจ้าอย่านินทาซึ่งกันและกัน คนหนึ่งในหมู่พวกเจ้านั้นชอบที่จะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้วกระนั้นหรือ? พวกเจ้าย่อมเกลียดมัน และจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ" (อัล-ฮุญุรอต / 12)

4. หน้าที่ในการพูด เมื่อมุสลิมไม่ควรพูดในสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้พี่น้องของเขา ดังนั้น มุสลิมจึงควรจะพูดในสิ่งที่น่ายินดีกับพี่น้องของเขา ให้คำแนะนำที่ดี กล่าวขอบคุณต่อสิ่งที่เขาทำให้ พูดคุยกับเขา และสิ่งสำคัญ ปกป้องเกียรติของเขาเมื่อมีใครกล่าวถึงเขาลับหลัง

ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า "มุสลิมคือพี่น้องของมุสลิม เขาจะไม่ทำผิดต่อกัน ไม่ละทิ้งกัน และไม่หลอกลวงกัน"

5. หน้าที่ในการให้อภัยในความผิดพลาด มุสลิมจะต้องให้อภัยแก่พี่น้องผู้ศรัทธาของเขา และต้องให้คำแนะนำด้วยความมีน้ำใจเพื่อเสริมข้อบกพร่องของเขา และช่วยชี้แนะตักเตือนในสิ่งที่ถูกต้อง

6. หน้าที่ในการขอพรให้แก่พี่น้องของเขา ระหว่างที่พี่น้องมุสลิมมีชีวิตอยู่และหลังจากเขาตายไปแล้ว เขาอาจมีความปรารถนาบางอย่างแก่ตัวเขาเอง ครอบครัวของเขา เป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องขอพรให้แก่พี่น้องของเขา และอันที่จริง มันเท่ากับเป็นการขอพรให้แก่ตัวเขาเองด้วย

ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า "เมื่อใดก็ตามที่มุสลิมคนหนึ่งขอพรให้พี่น้องของเขาอย่างลับๆ เทวทูตจะกล่าวว่า 'และแก่ท่านด้วยเหมือนกัน!'"

7. หน้าที่ในการภักดีและจริงใจ ความภักดีคือการยึดมั่นในความรักและรักษาความรู้สึกนั้นไว้จนตายจากกัน และส่งผ่านต่อไปยังลูกหลานของเขา

8. หน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาความทุกข์และความไม่สะดวกสบาย มุสลิมไม่ควรทำให้พี่น้องมุสลิมของเขารู้สึกไม่สบายใจด้วยสิ่งที่สร้างความอึดอัดใจแก่เขา มุสลิมควรจะทำให้เขาสบายใจด้วยการเอาใจใส่ต่อความกังวลหรือสิ่งที่จำเป็นของเขา ต้องถือภาระของเขาเสมือนเป็นภาระของตนเอง

 

Source : www.tebyan.net


ลิงค์อื่นๆ :
  ความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ขัดต่อหลักคำสอนของอิสลาม
  คำพูดที่ไม่ดี
  หน้าไหว้หลังหลอกพฤติกรรมอันชั่วร้าย
  อคติสร้างความแตกแยก
  คำโกหกที่ผู้หญิงเชื่อ ตอนที่ 2
  คำโกหกที่ผู้หญิงเชื่อ ตอนที่ 1
  ความคิดเป็นพิษ ตอนที่ 1
  ให้อภัยแล้วจริงหรือ?
  อย่าดูถูกคนทีด้อยกว่า
  มุสลิมะฮ์กับคุณค่าในตัวเอง

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.