ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : สิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้น

สิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้น


ครั้งหนึ่ง เคยมีผู้ถามอิมามฮะซัน(อ.) ว่า "อะไรคือสิ่งแข็งแกร่ง 10 อย่างที่แข็งแกร่งกว่าอีกสิ่งหนึ่ง?"

อิมามฮะซัน(อ.) ตอบว่า

"ในบรรดาสิ่งที่แข็งแกร่งก็คือก้อนหิน

สิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นก็คือเหล็ก ซึ่งนำมาใช้ตัดก้อนหินได้

สิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นก็คือไฟ ซึ่งหลอมเหล็กได้

สิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นก็คือน้ำ ซึ่งดับไฟได้

สิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นก็คือเมฆ ที่โอบอุ้มน้ำไปกับมันได้

สิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นก็คือลม ซึ่งทำให้เมฆลอยไปกับมันได้

สิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นก็คือเทวทูต ผู้ทำให้ลมเคลื่อนไหว

สิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นก็คือเทวทูตผู้นำความตายมาสู่เทวทูตผู้ทำให้ลมเคลื่อนไหว

สิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นก็คือความตาย ที่จะเกิดขึ้นแก่เทวทูตแห่งความตาย

สิ่งที่แข็งแกร่งกว่าความตายก็คือพระบัญชาของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ซึ่งควบคุมความตาย"

 

Source : moralsandethics.wordpress.com


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1049
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org