ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ศาสนาคืออะไร

ศาสนาคืออะไร

ศาสนาคือสิ่งที่ควบคุมจิตวิญญาณ คือความหวังของชีวิต คือเครื่องยึดเหนี่ยวแห่งความปลอดภัย คือการปลดปล่อยแห่งจิตวิญญาณ

ศาสนาคือความยำเกรงและความรักต่อพระเจ้า การแสดงออกของสิ่งนั้นคือการงานที่ดี และความศรัทธาคือรากของทั้งสองสิ่งนั้น หากไม่มีความศรัทธาเราจะไม่อาจสร้างความพึงพอพระทัยแก่พระเจ้าได้ และเราไม่สามารถยำเกรงหรือรักสิ่งที่เราไม่เชื่อได้

ศาสนาไม่ใช่การหนีจากชีวิต มันคือชีวิต มันไม่ใช่นามธรรม มันคือหน้าที่การงาน มันคืออภิปรัชญาของมนุษย์

 

Source : lessonsoftheday.com


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1267
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org