ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ความหวัง

ความหวัง

มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณสี่สิบวันโดยไม่มีอาหาร ประมาณสามวันโดยไม่มีน้ำ ประมาณแปดนาทีโดยไม่มีอากาศ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่วินาเดียวโดยไม่มีความหวัง

Source: thinkexist.com


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1400
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org