ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : เพียงแค่รักยังไม่พอ

เพียงแค่รักยังไม่พอ...สำหรับชีอะฮฺ(ผู้ปฏิบัติตาม)

   อิมามมุฮัมมัด บากิร(อ.) ได้กล่าวแก่ญาบิรว่า "เป็นการเพียงพอแล้วหรือสำหรับผู้ที่เป็นชีอะฮฺ(ผู้ปฏิบัติตาม) ด้วยการแสดงความรักต่อพวกเรา อะฮฺลุลบัยตฺ? หามิได้! ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ บุคคลหนึ่งยังไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติตามพวกเรา นอกจากผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺและเชื่อฟังพระองค์ 

   โอ้ญาบิร! ผู้ปฏิบัติตามของพวกเรานั้นจะไม่ได้รับการรับรอง นอกจากผู้ที่มีความอ่อมน้อมถ่อมตน, ยอมจำนน, ซื่อสัตย์, สรรเสริญต่ออัลลอฮฺอย่างมากมาย, ถือศีลอดและนมาซ, เอาใจใส่ต่อบิดามารดา, ช่วยเหลือคนยากจน คนขัดคน คนเป็นหนี้สิน และเด็กกำพร้าที่อยู่ใกล้เขา, เป็นคนพูดความจริง, อ่านอัล-กุรอานอยู่เสมอ, ระงับลิ้นจากการพูดถึงคนอื่นนอกจากให้พร, เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากญาติพี่น้องในเรื่องต่างๆ..."

อ้างอิงจาก อัล-กาฟีย์ เล่ม 2 หน้า 74

Source : www.al-shia.org

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=161
วันที่ : 3 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org