ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : นะฮ์ญุลบาละเฆาะห์สำหรับเด็ก บทที่ 3

 

นะฮ์ญุลบาละเฆาะห์สำหรับเด็ก บทที่ 3

 

พระองค์ทรงบรรดาลให้เกิดลม

 

พระองค์ทรงบรรดาลให้สิ่งทรงสร้างทั้งสิ้น

เกิดขึ้นมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์

และพระองค์ทรงบรรดาลให้เกิดลมพัด

ด้วยพระเมตตาปราณีของพระองค์

(คุตบะฮ์ที่ 1)

 

อรรถาธิบาย

 

อัลลอฮ์(ซบ.) ได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และด้วยความเมตตาปราณีพระองค์จึงทรงกระทำให้เกิดลมพัด เพราะพระองค์ทรงใหญ่ยิ่ง ฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นจึงเป็นของพระองค์

 

โดย อะฮ์ลุลบัยต์คิดส์

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1617
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org