ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ บทที่ 13

บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ บทที่ 13

"การรับฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้อื่น"


ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มินีน อิมามอะลี (อ) มีวจนะว่า "จงอย่าเป็นดั่งเช่นพวกเขาเหล่านั้น บรรดาผู้ซึ่งไม่ยอมรับฟังคำแนะนำ คำตักเตือน เว้นเสียแต่พวกเขาจะได้รับการทรมานหรือการลงโทษเสียก่อนเท่านั้น บุคคลที่มีสติปัญญา จะรับฟังคำแนะนำคำตักเตือนอย่างมีมารยาทและอ่อนโยน และบรรดาสัตว์สี่เท้าเท่านั้นที่จะยอมรับฟังคำสั่ง และจะเดินไปข้างหน้า ด้วยเงื่อนไขการถูกทำโทษเสียก่อน"

คำอธิบาย : มนุษย์คือสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดในมวลสรรพสิ่งแห่งการสร้างของพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้เองมนุษย์จึงถูกเรียกว่า "สิ่งถูกสร้างที่มีเกียรติที่สุดในสรรพสิ่งทั้งมวล" มนุษย์มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างมากมาย หนึ่งจากคุณลักษณะที่มนุษย์มีความแตกต่างจากบรรดาสัตว์ ก็คือมนุษย์มีสติปัญญาที่สามารถแยกแยะผิดถูกออกจากกันได้ ที่สำคัญมนุษย์มีคุณลักษณะการยอมรับฟังการตักเตือน การชี้แนะของผู้อื่น ต่างจากบรรดาสัตว์ ที่จะไม่ยอมรับฟังคำสั่งหรือคำตักเตือนใดๆ เว้นเสียแต่จะต้องมีการลงโทษ หรือถูกทรมานเสียก่อนเท่านั้นจากผู้เป็นเจ้าของ

มนุษย์ที่มีสติปัญญา พึงรู้ดีว่าบิดามารดา อาจารย์ หรือบรรดาผู้ที่อาวุโสกว่า มีความรู้ มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ และบุคคลเหล่านั้นได้ตักเตือน สอนสั่ง มีเป้าหมายเดียวคือ เพื่อให้บุคคลอื่นได้มีชีวิตที่ดีงาม ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้

ด้วยเหตุนี้เอง จะเห็นได้ว่าเมื่อมีเด็กคนหนึ่ง หรือลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่ง กำลังกระทำสิ่งที่ผิด หรือเดินไปในหนทางที่ไม่ถูกต้อง พวกเขาก็จะตักเตือน ให้ข้อคิด และแนะนำหนทางที่ถูกต้องให้ เพื่อหยุดการกระทำที่ผิดนั้น และเพื่อให้เด็กน้อยคนนั้นเดินไปในหนทางที่ถูกต้อง ออกห่างจากภัยอันตรายต่างๆ

ทว่าบางครั้งเราก็จะเห็นว่า มนุษย์บางคนได้ปฏิบัติในสิ่งที่ตรงกันข้าม ไม่ยอมรับฟังคำตักเตือน คำชี้แนะของผู้ที่อาวุโสกว่า และยังจะหมกมุ่นอยู่กับการกระทำความผิดของตนเองต่อไปอีก โดยไม่แยแสต่อคำตักเตือนใดๆ  ซึ่งในวจนะข้างต้น ท่านอิมามอะลี (อ) ได้ชี้ชัดว่า "มนุษย์ที่มีสติปัญญา" เท่านั้น ที่จะยอมรับฟังการชี้แนะ การตักเตือนของผู้ที่อาวุโสกว่า ด้วยความมีมารยาท และอ่อนโยน

บางครั้งบิดามารดา มีความจำเป็นที่จะต้องลงโทษบุตรของตนเองในลักษณะต่างๆ เมื่อบุตรของพวกเขาไม่ยอมรับฟังคำตักเตือน ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในสิ่งที่ดี และได้อบรมสั่งสอนบุตรของตนด้วยวิธีการลงโทษ การตบตี อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาที่แท้จริง จะไม่ปฏิบัติสิ่งใด จนเป็นเหตุให้บิดามารดามีการปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกับการปฏิบัติกับสัตว์สี่เท้า ที่เจ้าของต้องทุบตี ทำร้ายเสียก่อนเท่านั้น จึงจะฟังคำสั่งและเดินไปข้างหน้า

มนุษย์ผู้มีสติปัญญา จะต้องยอมรับการตักเตือนของบิดามารดา ครูบาอาจารย์ หรือผู้อาวุโสกว่า ด้วยมารยาทที่ดีงาม และสุภาพอ่อนโยน และปฏิบัติตามคำตักเตือน เดินไปตามวิถีทางที่พวกเขาเหล่านั้นแนะนำ ซึ่งมันมีความผาสุกและความสงบมั่นซ่อนอยู่ในคำตักเตือนเหล่านั้น

ดังนั้น มนุษย์ผู้โง่เขลาเบาปัญญา เพียงเท่านั้นที่ดื้อดึงไม่ยอมรับฟังและปฏิบัติตามคำตักเตือน คำแนะนำ ของผู้อื่น มิหนำซ้ำ มนุษย์ผู้โง่เขลาเบาปัญญาเหล่านั้น กลับด้อยค่ากว่าสัตว์สี่เท้าเสียอีก เพราะพวกเขากำลังทำตัวเหมือนสัตว์สี่เท้า ที่จะเดินไปข้างหน้า ก็ต่อเมื่อเจ้าของต้องตีด้วยแซ่เสียก่อนเท่านั้น ทว่าสัตว์สี่เท้าไร้ซึ่งสติปัญญาไม่รู้ฟังภาษามนุษย์ ต่างกับมนุษย์ที่รู้ฟังภาษามนุษย์ แต่ทำตัวเยี่ยงสัตว์สี่เท้า 

แปลและเรียบเรียง : เชคมาลีกี ภักดี


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1894
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org