ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : บทเรียนแห่งชีวิต บทที่ 1

บทเรียนแห่งชีวิต: การครุ่นคิด การไตร่ตรอง และการใคร่ครวญ/  แปลโดย ซะฮ์รอ นุรอัยนีย์

       ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า :

 จงทราบเถิดว่า! วิชาการความรู้ที่ปราศจาคการครุ่นคิดนั้น ไร้คุณค่า! 

จงทราบเถิดว่า! การอ่านพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับการใคร่ครวญนั้น ไร้ประโยชน์!

จงทราบเถิดว่า ! การเคารพภักดี (อิบาดะห์) ที่ขาดการใตร่ตรองนั้น ย่อมไม่มีผล!

     คำอธิบายโดยย่อ 

การเติมเต็มสมองด้วยสูตรต่างๆแห่งวิชาการความรู้ กฏเกณฑ์ต่างๆ แห่งตรรก หลักการต่างๆแห่งปรัชญา และทุกๆ วิชาการความรู้นั้น จะมีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตราบใดที่มันไม่ได้สอดคล้องกับการไตร่ตรองและความคิดที่ถูกต้อง

ไม่มีโลกทัศน์ที่ชัดเจน และไม่รู้จักต่อพื้นฐานแห่งการใช้ชีวิตของมนุษย์

เช่นเดียวกัน การอ่านพระดำรัสแห่งพระผู้เป็นเจ้าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านนั้น จะไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย ถ้าหากอ่านโดยปราศจากการการพิจารณาใคร่ครวญในความหมายแห่งพระดำรัสเหล่านั้น  

และการเคารพภักดี (อิบาดะห์) ต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรที่ปราศจากรัศมีแห่งการไตร่ตรอง และใช้สติปัญญานั้น ก็คงไม่ต่างอะไรกับร่างกายที่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณนั่นเอง และจะไม่มีผลใดๆ ต่อการขัดเกลาจิตวิญญาณและเข้าสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เลย

บทเรียนแห่งชีวิต บทที่ 2

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=26
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org