ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : คนดีกับคนชั่ว

 

คนดีกับคนชั่ว

 

"...อย่าปฏิบัติต่อคนดีและคนชั่วให้เหมือนกัน

มันจะเป็นการยับยั้งคนดีจากการทำความดี และส่งเสริมคนชั่วให้ยิ่งทำชั่วเพิ่มขึ้น

จงตอบแทนทุกคนไปตามที่เขาสมควรได้รับ

จงจำไว้ว่า ความไว้วางใจและปรารถนาดีต่อกันและกันระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการมีเมตตาธรรม, ยุติธรรม และการดูแล

ดังนั้น จึงบ่มเพาะความปรารถนาดีขึ้นในหมู่ประชาชน

เพราะความปรารถนาดีของพวกเขาเท่านั้นที่จะช่วยท่านให้พ้นจากปัญหาได้

ความเมตตากรุณาของท่านที่มีต่อพวกเขาจะได้รับการตอบแทนด้วยการที่พวกเขาไว้วางใจในตัวท่าน

และหากปฏิบัติต่อเขาอย่างเลวร้าย ก็จะได้รับการตอบแทนจากเขาด้วยความประสงค์ร้าย..."

 

คำแนะนำของอิมามอะลี(อ.) แก่มาลิก อัชตัร ผู้ปกครองอียิปต์ในสมัยของท่าน

 

Source : moralsandethics


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=576
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org