ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : มารยาทดี

มารยาทดี

“มารยาทดี จะเปิดประตูบานที่การศึกษาดีเปิดไม่ได้”

 

Clarence Thomas

 

Source : www.tebyan.net

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=669
วันที่ : 2 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org