กิจกรรม : ประกาศ... ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮ์อิมามียะฮ์แห่งประเทศไทย

ประกาศ... ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮ์อิมามียะฮ์แห่งประเทศไทย

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานียิ่งเสมอ


ประกาศ... ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮ์อิมามียะฮ์แห่งประเทศไทยเรื่อง กำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล หรือวันอีดฟิตร์ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433


ตามที่ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮ์อิมามียะฮ์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้สมาชิกดูจันทร์เสี้ยวเพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล หรือวันอีดฟิตร์ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีปรากฏรายงานยืนยันการเห็นจันทร์เสี้ยวจากทีมงานดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮ์อิมามียะฮ์ในภูมิภาคใกล้เคียง คือประเทศอินโดนีเซีย ส่วนในประเทศไทยมีรายงานไม่เห็นจันทร์เสี้ยว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เชคอิบรอฮีม อาแว และคณะยืนยันว่า สถานที่ดูจันทร์เสี้ยว อ.ยะหา จ.ยะลา ท้องฟ้าเปิดแต่ไม่ปรากฏจันทร์เสี้ยว เชคอะลี ฟารุก เชคอะฮ์มัดและคณะยืนยันว่า ณ แหลมพรมเทพ จ.ภูเก็ต ท้องฟ้าปิด มีเมฆมากและมีฝนตกไม่เห็นจันทร์เสี้ยว เชคนัสเซอร์ อะลี และคณะยืนยันว่า ณ หาดราไว อ.ละงู จ.สตูล ท้องฟ้าปิดมีเมฆมากและมีฝนตกไม่เห็นจันทร์เสี้ยว เชคชุอีบ ยีส้า เชคมาลีกี ภักดี และคณะยืนยันว่า ณ แหลมตันหยงโป จ.สตูล มีเมฆมากไม่เห็นจันทร์เสี้ยว

ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ผอ. ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮ์อิมามียะฮ์แห่งประเทศไทย ได้ติดต่อประสานงานกับซัยยิดอับดุลลอฮ์ และคณะศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮ์อิมามียะฮ์ประเทศอินโดนีเซีย ปรากฎว่าได้รับการยืนยันว่า มีผู้พบเห็นจันทร์เสี้ยวเดือนเชาวาลในประเทศอินโดนีเซียหลายสถานที่ และหลังจากการตรวจสอบอย่างมั่นใจแล้ว ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮ์อิมามียะฮ์ในประเทศอินโดนีเซียได้รับรองความถูกต้องการเห็นจันทร์เสี้ยวดังกล่าว


จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 เดือนเชาวาล หรืออีดฟิตร์ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ 2555 จึงขอประกาศให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วัสลามุอาลัยกุมวาเราะฮ์มาตุลลอฮิวะบารอกาตุฮ์

ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮ์อิมามียะฮ์แห่งประเทศไทย Shia Moonsighting Center Of Thailand (SMCT)

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=12&id=1590
วันที่ : 18 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org