กิจกรรม : ตารางเวลาถ่ายทอดสดสถานีมะฮ์ดีทีวี อบรม “บุคลากรอัลมะฮ์ดี” ครั้งที่ 6

ตารางเวลาถ่ายทอดสดสถานีมะฮ์ดีทีวี อบรม "บุคลากรอัลมะฮ์ดี" ครั้งที่ 6


ตารางเวลาถ่ายทอดสดการสัมมนาโครงการอบรมบุคลากรอัลมะฮ์ดี ครั้งที่ 6 ณ สถาบันศึกษาวิชาการศาสนาอัลมะฮ์ดี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 12-14 เมษายน พ.ศ. 2557 ทางสถานีมะฮ์ดีทีวีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.mahditv.tv   www.mahditv.com   และ www.thaimuslim.tv มีดังนี้

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

ช่วงบ่าย เวลา 14.30-17.00 น.  เปิดพิธีการอบรมสัมมนาโดยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "คำตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับท่าน อิมามมะฮ์ดี (อ)" โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ

ช่วงค่ำ เวลา 21.00 - 23.00  น. บรรยายหัวข้อ "คุณลักษณะและภารกิจของ คอวาสคอส" โดยฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

ช่วงเช้า เวลา 08.30-10.00 น.  บรรยายหัวข้อ "อัคลาคของบุคลากรอิมามมะฮ์ดี (อ) " โดยซัยยิดอิบรอฮีม ฮูซัยนี

10.20-11.45 - บรรยาย หัวข้อ "แนวทางแห่งการสร้างความสัมพันธ์กับอิมามมะฮ์ดี (อ)" โดย เชคอิบรอฮีม อาแว

ช่วงบ่าย เวลา 14.30 - 18.00 น. กิจกรรมกลุ่ม หัวข้อ "การเมืองในทัศนะของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)"

ช่วงค่ำ 21.00-23.00 น. วิพากย์บทสรุปของการสัมมนาในแต่ละกลุ่ม โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557

ช่วงเช้า 08.30-10.00  น. บรรยายหัวข้อ "ภัยคุกคามของวาฮาบีกับการปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ)" โดย เชคอะลีฟารุก จันทรเอียด

เวลา 10.30-12.15 น. ถาม-ตอบ กับ ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี - ดุอาอฺ ปิดพิธีการอบรม โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

.......................................................................

ส่วนกำหนดการในโครงการอบรม "บุคลากรอัลมะฮ์ดี" ครั้งที่ 6 ที่ทางมูลนิธิอัลมะฮ์ดี ประเทศไทย ได้จัดขึ้นในปีนี้นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 12 เมษายน 2557

10.00-12.00 - ลงทะเบียน

12.30-14.00 - นมาซ- -รับประทานอาหาร

14.00-14.30 - เปิดพิธีการอบรมบุคคลากรอิสลาม ดำเนินรายการโดย อาจารย์รอฟีอี ภักดี - อัญเชิญพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอาน

15.00 -17.00 - บรรยาย คำตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับท่าน อิมามมะฮ์ดี (อ) โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ

18.30-20.00 - นมาซ-รับประทานอาหาร

21.00-23.00 - บรรยาย คุณลักษณะและภารกิจของ คอวาสคอส โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

23.00 - อาหารว่าง - ตามอัธยาศัย

วันที่ 13 เมษายน 2557

05.30-07.30 - นมาซ - รับประทานอาหาร

08.30-10.00 - บรรยาย อัคลาคของบุคลากรอิมามมะฮ์ดี (อ) โดย ซัยยิดอิบรอฮีม ฮูซัยนี

10.00-10.20 - รับประทานอาหารว่าง

10.20-11.45 - บรรยาย แนวทางแห่งการสร้างความสัมพันธ์กับอิมามมะฮ์ดี (อ) โดย เชคอิบรอฮีม อาแว

11.45-12.15 - จัดการแบ่งกลุ่มสัมมน การเมืองในทัศนะของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ในแต่ล่ะกลุ่มที่ได้มีการแบ่งกลุ่มแล้วนั้น ให้เลือกประธานและรองประธานกลุ่มเพื่อทำหน้าที่สรุปเป็นลายลักษณ์อักษร และนำมากล่าวสรุปในช่วงค่ำ

12.30-14.00 - นมาซ - รับประทานอาหาร

14.30-18.00 - แต่ละกลุ่มเข้าห้องสัมมนาที่ทางเจ้าหน้าที่จัดให้

ตามหัวข้อที่ได้วางไว้คือ การเมืองในทัศนะของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) เนื่องจากสถานการณ์การเมืองโลกในทุกวันนี้ยิ่งทวีเพิ่มความร้อนแรงขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นการอบรมในปีนี้จึงได้ยกประเด็นนี้ให้ทางผู้เข้าอบรมได้ระดมความคิดออกมาตามแต่ทัศนะส่วนตัวของแต่ล่ะท่าน เกี่ยวกับการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน หลังจากนั้นจะได้มีการวิพากย์และชี้แนะโดย ท่าน ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี เพื่อที่ผู้เข้าร่วมอบรมบุคลากร อัลมะฮ์ดีจะได้รับความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของศัตรูที่จะเข้ามาทำลายอิสลามอันบริสุทธิ์แห่งสายธารอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)

18.30-20.00 - นมาซ - รับประทานอาหาร

21.00-23.00 - วิพากย์บทสรุปของการสัมมนาในแต่ละกลุ่ม โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

วันที่ 14 เมษายน 2557

05.30-08.00 - นมาซ - รับประทานอาหาร

08.30-10.00 - บรรยาย ภัยคุกคามของวาฮาบีกับการปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) โดย เชคอะลีฟารุก จันทรเอียด

10.00-10.30 - รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.15 - ถาม-ตอบ กับ ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี - ดุอาอฺ ปิดพิธีการอบรม โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

12.30-14.00 - นมาซ- รับประทานอาหาร -- แยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย

 

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=12&id=1899
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2563
http://www.ahlulbait.org