กิจกรรม : ประกาศ... ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮฺอิมามียะฮฺแห่งประเทศไทย

ประกาศ... ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮฺอิมามียะฮฺแห่งประเทศไทย


ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานียิ่งเสมอ

ประกาศ... ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮฺอิมามียะฮฺแห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

ตามที่ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮฺอิมามียะฮฺแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้สมาชิกดูจันทร์เสี้ยวเพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435  ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏรายงานยืนยันการเห็นจันทร์เสี้ยวจากทีมงานทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เชคอิบรอฮีม อาแว และคณะยืนยันว่า สถานที่ดูจันทร์เสี้ยว อ.ยะหา จ.ยะลา ไม่เห็นจันทร์เสี้ยว เชคอะลี ฟารุก และคณะยืนยันว่า ณ แหลมพรมเทพ จ.ภูเก็ต ไม่เห็นจันทร์เสี้ยว เชคชุอีบ ยีส้าและคณะยืนยันว่า ณ แหลมตันหยงโป จ.สตูล ไม่เห็นจันทร์เสี้ยว

และทางศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮฺอิมามียะฮฺแห่งประเทศไทย ได้ติดต่อประสานงานกับคณะ ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮฺอิมามียะฮฺประเทศมาเลเซีย ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮฺอิมามียะฮฺประเทศอินโดนีเซีย ก็ได้รับการยืนยันว่า ไม่มีผู้ใดพบเห็นจันทร์เสี้ยวเดือนรอมฎอน แม้แต่สถานที่เดียว จึงทำให้เดือนชะอฺบาน ปีฮิจญเราะห์ศักราช 1435 มีสามสิบวัน

จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29  มิถุนายน พ.ศ. 2557 จึงขอประกาศให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27  มิถุนายน พ.ศ. 2557

วัสสะลามุอาลัยกุมวาเราะฮฺมาตุลลอฮิวะบารอกาตุฮฺ

ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮฺอิมามียะฮฺแห่งประเทศไทย Shia Moonsighting Center Of Thailand (SMCT)
พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=12&id=1912
วันที่ : 3 เมษายน 2563
http://www.ahlulbait.org