กิจกรรม : โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามครั้งที่ 1
โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม ครั้งที่ 1

    เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม พ.ศ. 2552  อะฮ์ลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) ได้ร่วมกับนักกิจกรรมทั่วจังหวัดสตูล และมัสยิดอิมามฮูเซน (อ.) อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมี นายสันต์ ดลภาวิจิตร เป็นประธานจัดงาน

   และได้รับเกียรติจาก คุณ เกศณี กาญจนคีรีธำรง ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลประจำจังหวัดสตูล แผนกคดีเด็กและครอบครัว เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ในการอบรมครั้งนี้นั้นมีเยาวชนในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมประมาณ 100 คน ซึ่งมีระยะเวลาการจัดอบรมเป็นเวลา 2 วันและอีกหนึ่งคืน ที่เยาวชนจะได้ร่วมกันอยู่ทำความรู้จัก และทำกิจกรรมร่วมกัน

 

       คุณ เกศณี กาญจนคีรีธำรง ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลประจำจังหวัดสตูล แผนกคดีเด็กและครอบครัวได้กล่าวในพิธีเปิดโครงการอบรมว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นมีผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความมีศรัทธา ต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาครอบครัว ให้มีความเจริญก้าวหน้า ตามหลักศาสนบัญญัติ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ ในสังคมปัจจุบัน หากครอบครัวใดมีความเป็นอยู่ไม่ยึดหลักศาสนบัญญัติ ครอบครัวนั้นย่อมมีปัญหาแน่นอน

       ฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายเข้ารับการอบรม เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง เพราะได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สามารถนำไปประเมินตนเอง ตรวจสอบตัวเองและพัฒนาตนเอง ในการอยู่ในสังคมในโลกนี้ และโลกหน้าอย่างมีความสุข

    และท่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่เป็นรากฐานของสังคม หากสถาบันครอบครัวไม่มั่นคง ความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันอันดับแรกในการสร้างบุคคลให้มีคุณภาพ ซึ่งพี้นฐานของการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีคุณภาพคือ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในครอบครัว   

 

 

      ในตอนท้ายท่านได้กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามในครั้งนี้ และรู้สึกประทับใจมากที่ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เข้ารับการอบรม จำนวนมาก ที่สละเวลามาเข้ารับการอบรม ซึ่งแสดงให้เห็นความมีศักยภาพ ความมีวิสัยทัศน์ของผู้นำ และผู้เข้ารับการอบรม เพราะการดำรงชีวิตให้มีความสุข

      และได้รับความสำเร็จอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มที่ครอบครัวหากครอบครัวได้รับความสำเร็จ ครอบครัวมีคุณภาพ และมีความสุข ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก็จะมีคุณภาพมีความเจริญก้าวหน้า ตามนโยบายและเป้าหมายของประเทศเช่นกัน

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=12&id=35
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org