ถาม ตอบ : พระเจ้ามีความต้องการต่อการเคารพภักดีจากมนุษย์กระนั้นหรือ?

คำถาม : พระเจ้ามีความต้องการต่อการเคารพภักดีจากมนุษย์กระนั้นหรือ เนื่องจากพระองค์ทรงมีคำสั่งให้มนุษย์นมัสการต่อพระองค์ และขณะนมัสการจำเป็นต้องผินหน้าไปยังสถานกะอ์บะฮ์?

ตอบ :  ถ้าหากว่า มนุษย์ทุกคนสร้างบ้านหันหน้าไปหาดวงอาทิตย์ จะไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมแก่ดวงอาทิตย์ และหากมนุษย์ทุกคนสร้างบ้านหันหลังให้ดวงอาทิตย์ ก็จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อดวงอาทิตย์เช่นเดียวกัน  เนื่องจากว่า ดวงอาทิตย์ไม่ได้มีความต้องการใดๆ จากมนุษย์เลย มนุษย์ต่างหากที่ต้องการ และจำเป็นต่อแสง และความร้อนของดวงอาทิตย์ จึงต้องสร้างบ้านหันหน้าไปยังดวงอาทิตย์

ดังนั้น พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มีความจำเป็นต่อการเคารพภักดีของมนุษย์ ที่ทรงมีคำสั่งให้มนุษย์นมัสการพระองค์ มนุษย์ต่างหากที่ต้องนมัสการพระองค์ หันเข้าหาพระองค์ เพื่อจะได้รับความเมตตาต่างๆ จากพระองค์ ต่อการดำรงชีวิต และมีความผาสุขทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า

พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ในบท อิบรอฮีม โองการที่ 8 ว่า "หากพวกท่าน และผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดปฏิเสธศรัทธา  แท้จริงอัลลอฮนั้นทรงพอเพียง และทรงได้รับการสรรเสริญอย่างแน่นอน"

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=15&id=186
วันที่ : 19 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org