กุรอาน : อัลกุรอานมอบความสุขแก่มนุษยชาติ

อัลกุรอานมอบความสุขแก่มนุษยชาติ


ชีวิตในโลกแห่งวัตถุทุกวันนี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้มนุษย์หลงลืมและหันเหออกจากหนทางแห่งพระเจ้า มนุษย์ต้องตกอยู่ในวังวนของปัญหามากมายที่ดูจะซับซ้อนกว่าปัญหาของคนในยุคก่อนมากนัก และปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะทำให้ชีวิตมนุษย์มีแต่ความขมขื่น และความทุกข์ แต่ในความวุ่นวายและความทุกข์นี้หากมนุษย์หันกลับมาสู่คำสอนของกุรอาน มนุษย์จะพบหนทางแห่งแสงสว่างและจะเป็นสิ่งทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความวุ่ยวายนี้ด้วยความผาสุก


ท่านผู้อ่านที่เคารพชีวิตในโลกแห่งวัตถุทุกวันนี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้มนุษย์หลงลืมและหันเหออกจากหนทางแห่งพระเจ้า มนุษย์ต้องตกอยู่ในวังวนของปัญหามากมายที่ดูจะซับซ้อนกว่าปัญหาของคนในยุคก่อนมากนัก และปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะทำให้ชีวิตมนุษย์มีแต่ความขมขื่น และความทุกข์ แต่ในความวุ่นวายและความทุกข์นี้หากมนุษย์หันกลับมาสู่คำสอนของกุรอาน มนุษย์จะพบหนทางแห่งแสงสว่างและจะเป็นสิ่งทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความวุ่ยวายนี้ด้วยความผาสุก

ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระองค์ได้ทรงมีพระดำรัสว่า "ส่วนผู้ที่บริจาคและสำรวมตน อีกทั้งเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกสบาย" (บทอัลลัยล์ โองการที่ 5 - 7)


ในโองการข้างต้นนี้อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงต้องการนำเสนอวิธีการทำให้ชีวิตอันเต็มไปด้วยปัญหาและมีแต่ความยากลำบากของมนุษย์ให้เป็นชีวิตที่เรียบง่ายและสะดวกสบาย โดยโองการได้พูดถึงการบริจาคทาน การสำรวมตน รวมทั้งกล่าวถึงการทำให้ชีวิตเกิดความสะดวกสบายด้วย เราจะมาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร


คำว่า อะอ์ฏอ ที่ในโองการนี้กล่าวโดยไม่ได้เชื่อมกับคำใด จะหมายถึง การให้และการบริจาคทุกสิ่งที่เป็นที่รักของมนุษย์ในหนทางที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงพอพระทัย การให้และการบริจาคในลักษณะเช่นนี้จะทำให้มนุษย์หลุดพ้นออกมาจากความเห็นแก่ตัว การเห็นตัวเองเป็นใหญ่ ไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์คือความเป็นสูญ และไปสู่หนทางที่พระผู้เป็นเจ้าทรงพึงพระทัย


คำว่า อิตตะกอ ก็จะหมายถึงการละเว้นสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามทั้งหลายรวมทั้งปฏิบัติในสิ่งที่จะเป็นเหตุนำไปสู่ความพึงพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นต้นทุนให้มนุษย์ออกห่างจากหนทางที่จะนำไปสู่กิเลสตัณหาและอารมณ์ใฝ่ต่ำ


ท่านผู้อ่านที่รักทั้งหลายเมื่อมนุษย์ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับคุณลักษณะของการเป็นผู้บริจาคในหนทางของพระเจ้าและเป็นผู้สำรวมตนอยู่ตลอดเวลา เขาจะพบกับแสงสว่างแห่งชีวิต จะมองโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยความสวยงามและความดีงาม และเขาก็จะไม่หลงใหลไปกับกิเลสตัณหาและอารมณ์ใฝ่ต่ำของตัวเองที่มักจะฉายภาพความเลวร้ายทั้งหลายให้เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ

ในทางตรงกันข้ามมนุษย์ที่หลงลืมพระเจ้าและไม่มีคุณลักษณะที่อัลกุรอานกล่าวไว้ข้างต้นเลย เขาจะเป็นผู้ที่ต้องการจะเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุด เขาจะมีชีวิตอยู่และทำทุกอย่างเพื่อตัวของเขาเองเท่านั้นและโลกนี้จะไม่มีวันเพียงพอกับความต้องการของเขาอย่างแน่นอนแล้วดวงใจของเขาก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ ความอยาก หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ และแน่นอนมนุษย์ที่มีคุณลักษณะเช่นนี้เขาจะรู้สึกเหมือนคนยากจนอยู่ตลอดเวลา


ท่านผู้อ่านที่รักทั้งหลายแต่สิ่งที่กล่าวมานี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุดกิจการทั้งหมดหยุดแม้กระทั่งแสวงหาปัจจัยยังชีพของเรา แต่ต้องการจะสื่อให้เห็นว่าการเห็นแก่ตัวการหลงอยู่แต่ในโลกแห่งวัตถุจะทำให้มนุษย์พบกับความยากลำบากและปัญหาในที่สุด


ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นหากเราต้องการพบกับความสุขที่แท้จริง ให้เรากลับมาหาและปฏิบัติตัวตามคำสั่งของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน


โดยเชคมุฮัมมัดอะลี ประดับญาติ

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=42&id=974
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org