กุรอาน : สัมพันธภาพของเวลา

สัมพันธภาพของเวลา

ปัจจุบัน สัมพันธภาพของเวลาคือข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกพิสูจน์แล้ว เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ก่อนหน้านั้น มนุษย์ยังไม่รู้ว่าเวลาคือแนวคิดที่มีความสัมพันธ์กัน และมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม แต่กระนั้น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้อย่างเปิดเผยด้วยทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ (theory of special relativity) เขาแสดงให้เห็นว่า เวลาขึ้นอยู่กับมวลและความเร็ว ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ไม่เคยมีใครแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้อย่างชัดเจนมาก่อน

ยกเว้นเพียงสิ่งเดียว นั่นคือ อัล-กุรอาน อัล-กุรอานได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเวลาคือสิ่งที่มีความสัมพันธ์เอาไว้แล้ว ในบางโองการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีใจความว่า :

"และพวกเขาเร่งเร้าเจ้าให้มีการลงโทษ แต่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงผิดสัญญาของพระองค์เป็นอันขาด และแท้จริงวันหนึ่ง ณ ที่พระเจ้าของเจ้านั้นเท่ากับหนึ่งพันปี ตามที่พวกเจ้าคำนวณนับ"    (อัล-ฮัจญ์ / 47)

"พระองค์ทรงบริหารกิจการจากชั้นฟ้าสู่แผ่นดิน แล้วมันจะขึ้นไปสู่พระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับหนึ่งพันปีตามที่พวกเจ้านับ"   (อัซ-ซัจญดะฮ์ / 5)

"มะลาอิกะฮฺและอัรรูหฺ (ญิบริล) จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปี (ของโลกดุนยานี้)"  (อัล-มะอาริจ / 4)

ในบางโองการ อัลลอฮ์ได้ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความเข้าใจเรื่องกาลเวลาแตกต่างกัน และบางครั้งมนุษย์ยังสามารถเข้าใจไปว่ากาลเวลาที่มีช่วงสั้นมากนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดแล้ว บทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างการพิพากษาในวันปรโลกเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้

"พระองค์ตรัสว่า 'พวกเจ้าพำนักอยู่ในแผ่นดินเป็นจำนวนกี่ปี?' พวกเขากล่าวตอบว่า 'เราพำนักอยู่วันหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของวัน ขอพระองค์โปรดถามนักคำนวณที่เชี่ยวชาญเถิด' พระองค์ตรัสว่า 'พวกเจ้ามิได้พำนักอยู่เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากพวกเจ้ารู้' "  (อัล-มุอฺมินูน / 112/114)

ข้อเท็จจริงที่ว่า เรื่องความสัมพันธ์ของเวลาได้ถูกระบุไว้ในอัล-กุรอาน ซึ่งถูกประทานมาในปี ค.ศ.610 เป็นหลักฐานข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่า คัมภีร์นี้คือพระพจนารถแห่งพระผู้เป็นเจ้า

 

Source : www.harunyahya.com

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=42&id=993
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org