ซุนนะฮ์ : สร้างสันติภาพ

สร้างสันติภาพ

"การทำให้เกิดสันติภาพระหว่างสองบุคคล (เปรียบเทียบ) มีคุณค่ายิ่งกว่าการนมาซและการถือศีลอดทั้งหมดของเขา"

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.)

บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 76 หน้า 43

Source: al-shia.org

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=43&id=687
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org