ช่วยเหลือ Helping Hands : โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

 โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

อะฮฺลุลบัยต์ อะคาเดมี (ประเทศไทย) ใคร่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ทั้งภัยอันเกิดจากธรรมชาติ หรือ ภัยจากการกระทำของมนุษย์ โดยให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั้งในเบื้องต้น และพัฒนาให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองต่อไปได้ โดยจะให้การช่วยเหลือเป็นรายบุคคล และรายครอบครัวในด้านการศึกษา, งานอาชีพ, โดยเจ้าหน้าที่องกรค์ร่วมกับอาสาสมัครจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะ (The poorest of the poor) หรือสำรวจความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัย เพื่อศึกษาข้อมูลความเดือดร้อน และความต้องการ และให้การช่วยเหลือโดยตรง เช่น การช่วยเหลือเรื่องยารักษา, การช่วยเหลือผู้ประสบภัย, แจกจ่ายอาหาร และเสื้อผ้า การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย, ผู้ประสบอัคคีภัย เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

Ahlulbait Academy (Thailand)

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=48&id=197
วันที่ : 8 เมษายน 2563
http://www.ahlulbait.org