การส่งเสริม Public Promotion : โครงการเก็บขยะ

โครงการเก็บขยะ

การรักษาความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา ประโยคนี้เป็นที่รู้จักกันดีในสังคมมุสลิม เราในฐานะที่เป็นองค์กรมุสลิม จึงอยากจะรณรงค์ให้มีการเก็บขยะภายในหมู่บ้าน และในโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ และสอนเขาให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและสังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นสาเหตุมาจากขยะ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขยะในหมู่บ้านด้วย

มาช่วยลดขยะกันเถอะ เพื่อสังคมที่น่าอยู่ของเรา

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=51&id=198
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org