กวีธรรม : หลักชัย..อิมามัต

 

หลักชัย..อิมามัต

 

ต่อพระเจ้าเจ้านอบยอบสยบ

จงเคารพยึดถือผู่สื่อสาส์น...

และเชื่อฟังผู้ปกครองบัญชาท่าน

โอ้!เหล่าสาธุการศรัทธาชน

 

ครั้งดำรัสตรัสคอลีลปิ่นสหาย

ผเชิญอันตรายมิถ้วนหน

อับราฮัมชำนะชำระกมล

ภาวะผู้นำล้นเหนือชนชาติ

 

ธ วิงวอนพรเผื่อเชื้อสายนั้น

เป็นอิมามพงษ์พันธ์ประวัติศาสตร์

ดำรัสตอบมธุรสพจนารถ

"..มิใช่ปวงหล่มทาสผู้อธรรม.."

 

ผู้พิทักษ์ถูกพิทักษ์รักษ์ชำระ

ดำรงสารัตถะอันเลิศล้ำ

ปรมาจารย์ชาญเชี่ยวทุกชี้นำ

"สัจธรรม นั้น อิมามสาธยาย"

 

กวีธรรม

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=53&id=1658
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org