คุณค่าด้านศีลธรรม : ผู้มีจริยธรรมที่ดีคือใคร?

ผู้มีจริยธรรมที่ดีคือใคร?


มนุษย์ส่วนมากที่ใช้ชีวิตอยู่ในทุกสังคม ทุกศาสนา และทุกเชื้อชาติ ภายใต้จิตสำนึกของพวกเขาล้วนยอมรับจริยธรรมอันดีงามทุกคน หรือเรียกอีกอย่างคือ มีพลังดึงดูดอยู่ในตัวทุกคน แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถจะนำเอาจริยธรรมเหล่านั้นมาเป็นสิ่งประดับแก่ตนเองได้


จริยธรรมที่ดีงาม คือเครื่องประดับที่สวยงามของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะสำหรับมนุษย์ที่กำลังพัฒนาจิตวิญญาณ ของตนเองสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งต่างจากกลุ่มมนุษย์ที่ในวิถีชีวิตของพวกเขาแต่ละวัน เขาจะแสวงหาสิ่งประดับ จำพวกทรัพย์สินเงินทอง ลาภยศตำแหน่ง และอื่นๆ ที่เป็นเครื่องประดับแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น


แต่ทว่าจริยธรรมที่ดีงามนั้น คือเครื่องประดับแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ ที่จะติดตัวมนุษย์ไปตลอดเวลา และจะนำมาซึ่งเกียรติยศอันสูงส่งสำหรับเจ้าของนิรันดร


ในที่นี้จึงจะขอนำเสนอวจนะหนึ่งของท่านอิมามฮาซัน (อ) บุตรชายของท่านอิมามอะลี (อ) และท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ) ซึ่งท่านอิมามฮาซัน (อ) ได้มีวจนะถึงคุณลักษณะ 10 ประการของผู้ที่มีจริยธรรมที่ดีงาม ว่ามีคุณลักษณะใดบ้าง ที่จะบ่งบอกว่าใครคือผู้ที่มีจริยธรรมที่ดีงามแล้ว


ท่านอิมามฮะซัน (อ) ได้กล่าวว่า "จริยธรรมที่ดีงาม 10 ประการได้แก่


1- การพูดความจริง


2- การพูดความจริงแม้ในยามที่ลำบาก

3- การให้อภัยเมื่อมีผู้กระทำความผิดมาขอโทษ


4- การมีมารยาทที่ดีงาม


5- การมอบรางวัลค่าจ้างแก่ผู้ปฏิบัติงานทันที


6- การมีความสัมพันธ์กับคนในเครือญาติพี่น้อง


7- การปกป้องช่วยเหลือ และไม่ทอดทิ้งเพื่อนบ้าน


8- การรู้จักสิทธิของมิตรสหาย


9- การให้การต้อนรับแขกที่มาเยือนอย่างเต็มที่


10- การมียางอายในทุกๆ เรื่อง

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=1127
วันที่ : 20 มกราคม 2563
http://www.ahlulbait.org