คุณค่าด้านศีลธรรม : บุคลิกของผู้เรียน

บุคลิกของผู้เรียน

อิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ได้สอนไว้ว่า ผู้เรียนที่ดีควรจะมีบุคลิกและกิริยามารยาทดังต่อไปนี้

-          ครูผู้สอนมีสิทธิเหนือผู้เรียน ผู้เรียนควรจะต้องให้เกียรติและให้ความเคารพครูในวาระต่างๆ

-          ผู้เรียนควรตั้งใจฟังคำสอนของครู

-          ผู้เรียนต้องไม่ขึ้นเสียงดังกว่าเสียงของครู

-          ถ้ามีผู้ตั้งคำถามต่อครู ผู้เรียนไม่ควรชิงตอบก่อนครู

-          ไม่ควรพูดคุยสนทนากับผู้อื่นต่อหน้าครู และควรให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากความรู้ของครูด้วย

-          ไม่ควรพูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีต่อหน้าครู

-          เมื่อมีผู้พูดถึงครูในทางไม่ดี ผู้เรียนควรปกป้องเขา

-          ควรปกปิดข้อบกพร่องและเปิดเผยคุณงามความดีของครู

-          ไม่ควรข้องแวะกับผู้ที่เป็นศัตรูของครู และไม่ควรขัดแย้งกับมิตรสหายของครู

เมื่อทำได้เช่นนี้แล้ว เทวทูตของอัลลอฮฺจะให้การเป็นพยานว่าเขาเป็นผู้ให้ความสนใจต่อครู และได้แสวงหาความรู้เพื่ออัลลอฮฺ ไม่ใช่เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อื่น

หน้าที่ของครูผู้สอน

-          ต้องสำนึกไว้เสมอว่าการสอนความรู้และเปิดเผยความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮฺทรงมอบหมายให้แก่ครูในฐานะเป็นผู้คุ้มครองนักเรียน

-          เมื่อครูสอนนักเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยไม่ได้ข่มขู่และใช้อารมณ์โกรธเรืองต่อนักเรียน อัลลอฮฺจะเพิ่มพูนความรู้ให้เขาด้วยความเมตตาของพระองค์

-          ถ้าครูผลักไสผู้อื่นจากความรู้ของเขา และเมื่อมีผู้มาหาเขาเพื่อหาความรู้ แล้วเขากลับทำการข่มขู่และสร้างความรำคาญใจให้แก่พวกเขา อัลลอฮฺก็จะทรงนำแสงสว่างแห่งความรู้ไปจากเขา และจะทำให้เขาเป็นผู้ต่ำต้อยในสายตาของผู้อื่น


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=8&id=231
วันที่ : 13 ธันวาคม 2562
http://www.ahlulbait.org