สังคม ครอบครัว : แนะแนวพ่อแม่มุสลิม(ตอนที่ 1)

แนะแนวพ่อแม่มุสลิม(ตอนที่ 1)

การศึกษาคำสอนของอิสลามมีมากมายหลายแขนงเพื่อการเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนชีวิตให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ บทความนี้จะกล่าวถึงหัวข้อที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง และการปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำเหล่านี้ พร้อมด้วยการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จได้

- สมควรอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ที่จะต้องสร้างความปรองดองและความสัมพันธ์ที่เปี่ยมไปด้วยความรักระหว่างกัน เพราะความขัดแย้งกันหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติของพ่อแม่จะสะท้อนกลับมาสู่ความประพฤติและการปฏิบัติตัวของลูกๆ การไม่เคารพให้เกียรติกันระหว่าสามีภรรยา การทะเลาะเบาะแว้ง ต่อว่าค่อนแคะ การใช้ความรุนแรง การแสดงความไม่พอใจ และการสร้างบรรยากาศที่อึมครึมและเกลียดชังกัน จะส่งผลลบต่อลูกทั้งทางจิตวิทยาและบุคลิกส่วนตัว ซึ่งย่อมจะนำไปสู่ความประพฤติที่ไม่ดีและเสื่อมศีลธรรม

เพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายของพ่อแม่และพฤติกรรมของพ่อแม่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันจะทำให้เกิดผลกระทบที่ดีหรือร้ายกับครอบครัวโดยรวมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกๆ ผู้ที่จะนำพฤติกรรมเหล่านั้นไปถ่ายทอดสู่สังคม

- เราต้องให้ความรักและความเมตตาแก่ลูกๆ และสอนให้พวกเขามีลักษณะนิสัยที่ดี เพื่อสร้างครอบครัวที่มีความกลมกลืนปรองดองกัน บรรยากาศแห่งความสงบและมั่นคงปลอดภัยจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาบุคลิกลักษณะส่วนตัว และเป็นเครื่องประกันอนาคตที่มั่นคงปลอดภัยให้แก่พวกเขา ในทางตรงกันข้าม เด็กที่ไม่ได้รับความรักและความเห็นอกเห็นใจจากพ่อแม่ จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ พฤติกรรมเช่นนั้นมักจะทำให้เด็กกลายเป็นคนผิดปกติ มีปัญหาทางจิต เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ไม่มีเป้าหมาย และเข้าสังคมไม่ได้

- เด็กวัยกระเตาะหรือเด็กโต ที่โตจนเป็นตัวของตัวเองและสิ่งแวดล้อมแล้ว พ่อแม่ไม่ควรจะลงโทษรุนแรงหรือพูดจาเยาะเย้ย การล้อเลียนหรือตำหนิลักษณะส่วนตัวที่เพิ่งแตกพานของพวกเขา หรือการทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สมประกอบอาจทำให้พวกเขาไม่เคารพเชื่อฟังและไม่ชอบพ่อแม่ของตัวเองได้ การปฏิบัติอย่างหยาบคายหรือกีดกันพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องการอาจผลักดันเด็กวัยแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเหล่านี้ไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ดีได้ เช่น การโหก การลักขโมย การฉ้อโกง ความผิดปกติทางจิต และอื่นๆ ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

- ไม่สมควรอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะเลือกปฏิบัติในระหว่างลูกๆ ของตัวเอง ให้ความสำคัญกับลูกคนหนึ่งแต่ปล่อยปละละเลยลูกอีกคนหนึ่ง เพราะความรู้สึกถูกละเลยจะทำให้เด็กก่อเกิดความรู้สึกเกลียดชังพ่อแม่โดยไม่รู้ตัวได้ ทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวอ่อนแอ และทำลายอนาคตของลูก

- ความห่างเหินและหมางเมินของครอบครัวซึ่งตัดขาดความสัมพันธ์จากญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และสังคม ส่งผลกระทบในทางร้ายแก่ชีวิตของลูก ถ่วงความเจริญเติบโตทั้งทางด้านจิตใจและสังคมของพวกเขา ในทางกลับกัน เมื่อเด็กมองเห็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของพ่อแม่กับเพื่อนฝูง ญาติมิตร และเพื่อนบ้าน ไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอ แลกเปลี่ยนของขวัญกัน หรือมีมิตรไมตรีที่อบอุ่น มีความห่วงใยกันอย่างจริงใจ เอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้อื่น เด็กๆ ก็จะซึมซับคุณสมบัติเหล่านี้ เรียนรู้คุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมอันดีไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ

- พ่อแม่ควรจัดหารายการเกี่ยวกับการศึกษาหรือวัฒนธรรมอิสลามให้ลูกๆ โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็กก่อนที่พวกเขาจะเข้าโรงเรียน พวกเขาควรจะได้เรียนรู้โองการจากอัล-กุรอาน และประโยคการกล่าวคำปฏิญาณ ซึ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคน

พ่อแม่ควรจะสอนเรื่องศีลธรรมอันดีโดยการเล่าเรื่องราวจากชีวิตของท่านศาสดา และบรรดาลูกหลานแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ผู้บริสุทธิ์ของท่าน รวมถึงสาวกผู้ซื่อสัตย์ของท่านด้วย ชีวิตที่แสนประเสริฐของพวกท่านเหล่านั้นเต็มไปด้วยความกล้าหาญ ใจกว้างไม่เห็นแก่ตัว ซื่อสัตย์ สุจริต เปี่ยมด้วยรักและเมตตา ซึ่งจะเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกๆ และช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่พวกเขา

- ควรจะสอนให้ลูกๆ ได้รู้จักเหตุการณ์และพิธีทางศาสนา และควรอธิบายให้พวกเขาเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของเหตุการณ์เหล่านั้น เหตุการณ์ประจำปีอย่างเช่น ลัยละตุลก๊อดร์ (ค่ำคืนอันประเสริฐในเดือนรอมฎอน), วันแต่งตั้งท่านศาสดา, วันอีด, พิธีฮัจญ์และแง่มุมต่างๆ ควรจะได้มีการอธิบายอย่างถูกต้อง

 

Source: alhassanain.com

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=1067
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org