สังคม ครอบครัว : แนะแนวพ่อแม่มุสลิม (ตอนที่ 2)

แนะแนวพ่อแม่มุสลิม (ตอนที่ 2)

- พ่อแม่ควรปลูกฝังความเชื่อในความเป็นเอกะของพระเจ้า(เตาฮีด) ความเป็นปฐมบทอันศักดิ์สิทธิ์ของอัลลอฮ์ และความรักต่อพระองค์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของลูกๆ ควรสอนให้พวกเขารำลึกถึงอัลลอฮ์ และวิงวอนขอความโปรดปรานจากพระองค์ ไม่ว่าจะในยามเริ่มต้นรับประทานอาหารหรือเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ เมื่อจะเริ่มต้นทำงานบางอย่าง หรือเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก ฯลฯ และควรสอนให้ลูกรู้จักการขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ พ่อแม่ควรจะตั้งคำถามให้จิตใจของลูกๆ เกิดความสนใจในเรื่องความศรัทธา หลักการศาสนา วันปรโลก และบทบัญญัติศาสนา ฯลฯ ตอบคำถามและข้อสงสัยของลูกตามความสามารถ หรือหาคำตอบจากผู้รู้

- สอนให้ลูกๆ รู้จักการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายของอัลลอฮ์ที่ทรงประทานให้แก่มนุษยชาติ ให้พวกเขาได้รู้จักวิธีการอ่านและเข้าใจถึงวิทยาการที่มีอยู่ในคัมภีร์ พ่อแม่ควรสนับสนุนส่งเสริมลูกๆ ให้พิจารณาใคร่ครวญโองการอันจำเริญจากอัล-กุรอานและความหมายของมัน

- พ่อแม่ควรห้ามปรามลูกๆ จากการชมการฟัง หรือการปฏิบัติสิ่งที่ต้องห้าม ควรอธิบายให้พวกเขารู้ถึงผลร้าย และเหตุผลที่อิสลามห้ามการกระทำสิ่งเหล่านั้น เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องช่วยให้ลูกรู้จักแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ฮะลาล(อนุมัติ)และสิ่งที่ฮะรอม(ต้องห้าม)

- หล่อหลอมจิตวิญญาณแห่งความเป็นพ่อน้องกันแบบอิสลามให้เกิดขึ้นในหมู่ลูกๆ และเปิดโลกทัศน์แห่งความรู้เกี่ยวกับประชาชาติมุสลิมและภารกิจต่างๆ ของมุสลิม ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเตือนลูกๆ ให้รู้จักศัตรูของอิสลามและแผนการอันชั่วร้ายของพวกเขาในการที่จะหลอกลวงประชาชาติมุสลิมให้ตกเป็นทาส ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอาจหาได้จากเหตุการณ์ในปัจจุบันและอดีตของประเทศที่ตกเป็นอาณานิคม

- สร้างความรู้สึกชื่นชมต่อการสำนึกผิดและให้มีความใจกว้างต่อผู้ทำผิดที่สำนึกผิด สอนให้ลูกๆ รู้จักการให้อภัยต่อผู้อื่น และกล่าวคำขอโทษเมื่อทำความผิด สิ่งเหล่านี้จะช่วยขจัดความรู้สึกไม่ดีและส่งเสริมเจตนารมณ์ที่ดีขึ้นในสังคม ควรสนับสนุนส่งเสริมลูกๆ ให้แสวงหาการอภัยโทษจากอัลลอฮฺและเลิกกระทำความผิดซ้ำ แน่นอนว่าพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจบังคับเคี่ยวเข็ญเพื่อดัดนิสัยของลูกๆ แต่การลงโทษควรจะถูกนำมาใช้เป็นมาตรการสุดท้าย

- สอนลูกๆ ในเรื่องความสะอาดและอนามัย เพื่อพวกเขาจะได้ดูแลสุขอนามัยในจุดซ่อนเร้น เสื้อผ้า และรูปโฉมของตัวเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังฮะดีษหนึ่งของท่านศาสดา(ศ.) ที่กล่าวว่า "ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา"

- พ่อแม่ควรสนับสนุนส่งเสริมลูกๆ ให้เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ อิสลามได้เน้นในเรื่องการออกกำลังกาย

- ทั้งผู้ชายและผู้หญิงควรได้รับการอบรมสั่งสอนในแวดวงที่เกี่ยวกับเพศของตน เนื่องจากร่างกายและจิตใจของทั้งคู่ถูกสร้างมาเป็นเครื่องห่อหุ้มที่สมบูรณ์แบบของกันและกัน ด้วยการมีภาระความรับผิดชอบในชีวิตที่แตกต่างกัน

- แนะนำลูกๆ ให้ห่างไกลจากนิสัยที่ไม่ดีซึ่งจะค่อยๆ สร้างความเสียหายให้เกิดกับทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของพวกเขา ตัวอย่างจากสังคมตะวันตกซึ่งเด็กๆ เติบโตขึ้นมาจากการอ่านและติดตามชมตัวละคร หรือตัวการ์ตูนที่มีความรุนแรงและเสื่อมศีลธรรม จึงไม่น่าแปลกเลยที่ปัจจุบันสังคมในยุโรปและอเมริกาที่เสื่อมถอยในความเชื่อเรื่องพระเจ้าจะเกิดมีโรคภัยที่เป็นอันตรายร้ายแรงและเกิดความล่มสลายทางสังคม

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามอันน้อยนิดของเรานี้จะช่วยส่องให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้อิสลาม และเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อแม่มุสลิมนำพาลูกๆ ของพวกเขามาสู่หนทางอันถูกต้องเที่ยงตรงของอัลลอฮ์(ซ.บ.)

เราแสวงหาทางนำจากคัมภีร์อัล-กุรอาน และวิงวอนขอจากอัลลอฮ์(ซ.บ.) ให้ทรงชี้นำเราสู่หนทางอันจำเริญของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และสมาชิกครอบครัวผู้บริสุทธิ์ของท่าน(อ.) ด้วยเถิด อามีน

 

Source: alhassanain.com

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=9&id=1083
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org